User : Pass:
 
ค้นหาข้อมูลโดยระบุชื่อยา
รายการยาเรียงตามตัวอักษร
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 
 
รูปยา
ชื่อสามัญทางยา Ammonium carbonate et Scillae mixture
ชื่อการค้าที่ใช้ใน รพ. / ชื่อที่เรียกกัน Ammoncarb
ความแรง 2%
รูปแบบยา Mixtrue
ราคาขายต่อหน่วยบรรจุ 25.00 บาท
กลุ่มยา Respiratory system
ข้อบ่งใช้
สถานะยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ND
สถานะของยาในโรงพยาบาล
เงื่อนไขการสั่งใช้ยา
สภาวะการเก็บผลิตภัณฑ์-อุณหภูมิ อุณหภูมิห้อง
สภาวะการเก็บผลิตภัณฑ์-พ้นแสง ไม่กำหนด
บรรจุภัณฑ์
Pregnancy Category No data
การใช้ยาในหญิงให้นมบุตร ไม่มีข้อมูลชัดเจน
คำแนะนำพิเศษ